REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1.

Postanowienie wstępne

 1. Poniższe pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć jako :

a)      Sklep – Duf-Pol Dudek Kamil, os. 2 pułku lotniczego 1, 31-875 Kraków,

NIP: 678-301-26-36

b)      Klient – podmiot dokonujący zakupu towaru w Sklepie.

c)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d)      Koszyk – opcja internetowa Serwisu umożliwiająca Klientowu podgląd oraz kontrolę nad ilością zamawianych sztuk towaru oraz wartości zamówienia.

e)      Cena – cenna produktu podana jako wartość brutto (wartość towaru podana z podatkiem VAT).

f)        Rejestracja – rejestracja w Serwisie polegająca na udostępnieniu swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

g)      Wykrojenie materiału – usługa wycięcia materiału według wzoru bądź parametrów wyraźnie wskazanych przez Klienta.

h)      Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

§ 2.

Regulamin serwisu zwany dalej regulaminem

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na towary i usługi, a także dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest do nie podejmowania działań mających na celu ingerencję w wygląd, działalność bądź innych aspekt wpływający na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej "spamu", prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niekomercyjnej.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu ze sprzętem Klienta.
 5. Składanie zamówień przez Klienta możliwe po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami regulaminu lub bez rejestracji. W przypadku drugiego wariantu niezbędne jest podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

§ 3.

Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 1. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga podania przez Klienta swych danych osobowych ( w szczególności imienia, nazwiska, adresu dostawy) w celu zrealizowania i dostawy zamówienia.
 2. W celu jej dokonania należy założyć indywidualne konto Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nick oraz hasło do kreowanego Konta. Poprzez jego wypełnienie Klient       wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 3. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie odbywa się w oparciu dane podane w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła.

 

§ 4.

Realizacja Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien :

a)      zalogować się na indywidualne konto lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji;

b)      wejść na stronę wybranego produktu, a następnie dodać do koszyka;

c)      wybrać sposób dostawy;

d)      określić parametry niezbędne do wykrojenia materiału według indywidualnych potrzeb Klienta;

e)      podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f)        wybrać formę płatności;

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia ograniczeń w ilość sztuk jednorazowo zamawianego towaru.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych ( wykrojone tkaniny bądź dzianiny) zamówienie może zostać podzielone na części. Każda część będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i podania sposobu realizacji zamówienia.
 3. Klienta poprzez złożenie zamówienia Sklepowi, składa wobec Sklepu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia na podany przez klienta e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, Klient otrzyma ponownego maila o rozpoczęciu realizacji zamówienia lub ewentualną informację o braku możliwości zrealizowania danego zamówienia lub realizacji w dłuższym niż zakładano terminie.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep zaproponuje:

a) anulowanie całego zamówienia lub;

b) anulowanie części zamówienia lub;

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji.

 1. W sytuacji braku możliwości kontaktu z Klientem (z przyczyn niezależnych od Sklepu) bądź braków w zakresie podanych przez Klienta informacji, Sklep dostarczy Klientowi produkty, które zostały zamówione zgodnie z Regulaminem i są możliwe do realizacji przez Sklep.
 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Sklep zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia w całości o czym Klient zostanie poinformowany na adres poczty mailowej wskazanej przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku anulowania zamówienia Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 5.

Płatność i Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja i dostarczenie zamówienia możliwe jest jedynie na terytorium Unii Europejskiej, po dokonaniu płatności przez Klienta.
 2. Zapłaty należy dokonać niezwłocznie, poprzez przelew określonej kwoty na numer rachunku bankowego podany przez Sklep.
 3. Sklep zamieszcza na stronie produktu przewidywany czas realizacji dostawy (licząc jedynie dni robocze tj. od poniedziałku do piatku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w ciągu których nastąpi nadanie przedmiotu zakupu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu realizacji zamówienia po konsultacji z Klientem.
 4. Czas realizacji uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji związany z podaniem przez Klienta błędnych bądź niepełnych informacji o miejscu dostawy.

 

§ 6.

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia bez podawnia przyczyny. Konsument zobowiązuje się do poniesienia bezpośrednich kosztów związanych z dostarczeniem towaru Sklepowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 2. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sklepowi informację o odstąpieniu od umowy za pomocą e – maila lub też w formie pisemnej zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku realizacji zamówienia wykrojonego materiału według specyfikacji Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1. Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w stanie niepogorszonym, nie noszących śladów użytkowania, w oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniu wraz ze wszytskimi elementami dołączonymi do zamówienia.
 6. Sklep dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni kalendarzowych na konto podane przez Konsumenta, tylko i wyłącznie w przypadku doręczenia przez Konsumenta towaru spełniającego wymogi powyższych postanowień Regulaminu.

 

§ 7.

Gwarancja

Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora i nie są objęte żadną dodatkową gwarancją udzielaną przez Sklep.

 

§ 8.

Warunki Reklamacji

 1. Sklep odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne bądź prawne zakupionego Towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona i niezwłocznie zgłoszona Sklepowi, przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
 2. Rękojmia wobec innych Klientów niż Konsumenci zostaje wyłączona.
 3. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji.
 4. Konsument zobowiązuje się do dostarczenia reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu, celem stwierdzenia rzeczywistego istnienia rzekomych wad.

 

§ 9.

Dane Osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Sklepowi w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakupu i dostawy.
 2. Klient ma możliwość zmiany bądź usuwania swoich danych osobowych. Modyfikacja może odbywać się po zalogowaniu się na indywidualne konto Klienta, a w przypadku Klientów realizujących zamówienie bez rejestracji poprzez wystosowanie żądania względem Sklepu.
 3. Klient oświadcza, że wszytskie podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i prawdziwe.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach dostępne na stronie inetrnetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, niebędącym Konsumentem a Sklepem rozwiązywane będą przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z podania przez Klienta nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Załączniki stanowią integralną cześć Regulaminu.

 

 

 

Załączniki:

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy;
 2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

 

 

 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 4. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 9. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 11. Skutki odstąpienia od umowy
 12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 13. Instrukcja wypełniania:
 14. [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
 15. w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
 16. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";
 17. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
 18. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";
 19. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
 20. [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 21. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".
 22. [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
 23. [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 24. a)         proszę wpisać:
 25. –          "Odbierzemy rzecz"; lub
 26. –          "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";
 27. b)         proszę wpisać:
 28. –          "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
 29. –          "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
 30. –          Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
 31. –          Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
 32. c)         proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".
 33. [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".
 34.  

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.